เชิญตอบแบบสอบถามการใช้งานซอฟต์แวร์

ขอเชิญทุกท่านสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามสำรวจการใช้งานซอฟต์แวร์

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของประเทศต่อไป

http://bit.ly/osssv2010

Syndicate content