เชิญร่วมงานประชาพิจารณ์มาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 22B อาคารมหานครยิปซั่ม

เนื่องจากปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในตลาดหลายรุ่น หลายยี่ห้อด้วยกัน ความสามารถ และราคาก็แตกต่างกันไป ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องตามพรบ.หรือไม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ได้จัดทำร่างมาตรฐานฯ มาพอสมควรแล้ว จึงควรให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้คณะทำงานฯ ได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป จึงได้จัดงานประชาพิจารณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยผู้จะเข้าร่วมงาน ควรดาวน์โหลดเอกสารฉบับร่างไปพิจารณาก่อน จะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานฯ ต่อไป

กำหนดการ

กําหนดการ ประชาพิจารณ์
มาตรฐาน ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 22B อาคารมหานครยิปซั่ม

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 น. ประธานกล่าวเปิดการจัดทําประชาพิจารณ์
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.45 – 15.30 น. มาตรฐาน ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1
(ขอบข่าย วัตถุประสงค์ เนื้อหามาตรฐาน รับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงมาตรฐาน)
ผู้บรรยาย
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบรรจง หะรังษี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดําเนินการ
นายกริช นาสิงห์ขันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15.30 – 16.00 น. รับประทานอาหารว่าง

นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2260
โทรสาร 02-564-6875

ดาวน์โหลดเอกสาร