ฟอนต์

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

นับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยไว้ให้เป็นมรดกแก่ปวงชนชาวไทย วิวัฒนาการของอักษรไทยนับแต่ตัวเขียนจนมาสู่ยุคตัวพิมพ์ก็พัฒนาเรื่อยมาตามวิถีของสังคมและวัฒนธรรมไทย จนมาสู่ยุคปัจจุบันอันเป็นยุคของเทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสาร คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานและการสื่อสารในสังคมไทยมากขึ้นเป็นลำดับ ในฐานะที่ภาษาเป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานให้บังเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องพัฒนาการรับข้อมูลและแสดงผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาในส่วนอื่นของเทคโนโลยีเพื่อสังคมไทยสามารถดำเนินต่อไปได้

โครงการฟอนต์

โครงการฟอนต์

 

 

 

 

Syndicate content Syndicate content